Sorteig Claus de Llibertat

L’alegria de començar una nova etapa rescatant l’historica capçalera Claus de Llibertat sumat a la bona rebuda en totes les rets socials de Convencio Valencianista es un fet molt especial per a mosatros.
Mos hem negat a que quedara nomes com una alegria d’uns pocs.
Per aixo, des de hui, fins als proxim dissabte 30 d’octubre a les 19:00, la junta de Convencio ha decidit fer-vos mes particips a tots. Regalant tres eixemplars de Claus de Llibertat per mig d’un sorteig en les rets socials.

Per a participar es molt facil, accedix a les nostres rets socials (Facebook, Instagram i Twitter), busca la publicacio i seguix les instruccions.

¡¡Moltissima Sort!!

Leer Más

Encetem una nova Clau

Aprofitem les dates del 9 d’octubre per a informar-vos que iniciem una nova etapa en la publicacio que editavem anualment. A partir de hui estarà en el carrer el numero 0 de Claus de Llibertat, la nova capçalera que substituirà als “Dossiers” que l’han precedida.

En l’interior de la revista es donen raons de per qué esta capçalera i per qué el canvi, junt a diferents articuls que ajuden a crear i reforçar l’amor per la nostra identitat.

Ademes, el seu contingut manté la calitat dels articuls que veniem publicant per lo que confiem que conte, com ha segut fins ara, en una ampla acceptacio, i que constituixca el primer de molts numeros en els que continuar fent valencianisme.

Com ferem en algun numero anterior, hem cregut convenient solicitar un donatiu, en este cas de 2 €, per a poder cobrir els costs de l’edicio.

Per a reservar el teu eixemplar, has d’enviar un correu a:

publicacions@convenciovalencianista.org

En la contestacio t’indicarém la manera en la que podras retirar-lo o be rebre’l en el teu domicili.

 

Leer Más

¡Senyeres al balco 2021!

Com cada any donem l’escopetada d’eixida a la nostra Campanya ¡Senyeres al Balco!

Recordeu que les regles son senzilles:
1.- Pengeu la vostra #Senyera en el balco de casa o en algun lloc esterior (finestra, teulada…)
2.- Feu una foto lo mes bonica que pogau i que es veja ben vista la Senyera.
3.- Envieu les fotos per privat a la pagina de Convencio i mosatros les pujarem a l’album d’enguany. Molt important. Teniu fins als dia 8 a les 20:00h (8 de la nit)
4.- Lo mes important. Voteu i convideu als vostres amics a que vos voten. Tots podem guanyar el concurs.
El dia 9 d’octubre a les 21:00h (9 de la nit) es procedirà al reconte dels vots i es puntuaran com l’any passat (1 punt per cada màgrada, 2 per cada m’importa i 3 per cada m’enchisa).
El guanyador serà publicat en la pagina de Convencio i rebrà un lot de llibres valencians.
Ademes, a l’any que ve la foto guanyadora anirà inclosa en el pasqui que publica tots els anys Convencio Valencianista.
¡Que guanye el millor!

Leer Más

Administrativa des d’un 4 de juny

Que el valencià està en l’Administracio des de l’aprovacio de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià el 23 de novembre de 1983 no es del tot cert. Es mes, pensar que l’administracio valenciana nomes fa us del valencià des de fa 38 anys no es mes que contribuir a un populisme innecessari que llimita les nostres aspiracions com a poble. Perque sempre que es sega una part del nostre passat, directament es condena una possibilitat de futur a tots els valencians.

Tots hem sentit alguna volta que en l’any 1276 Jaume I dispongue que tota la documentacio del Regne de Valéncia fora redactada en romanç i no en llati. Una veritat a miges que han utilisat i mal copiat molts intelectuals per a justificar que Jaume I ya unificà l’idioma en tots els seus territoris. Dic mal copiada perque no correspon a cap disposicio com tampoc a la dita unitat per dons raons: com ya he dit, perque no existix cap disposicio de 1276 i perque no pogue supondre cap unitat, ya que en els atres suposts territoris es segui utilisant el llati fins a ben entrat el sigle XV.

Lo cert es que ya en els nostres primers Furs de 1238 existia una disposicio pareguda. Es trobava en la rubrica titulada “De advocatis” i, escrit en llati, establia que tot lo que digueren en els pleits juges i advocats ho haurien de fer en llengua romanç, inclus les seues sentencies i escrits com tambe senyalava la rubrica “De sentencis, actis es citationibus”. Una llengua romanç plana que era la del poble valencià. Un poble que gojava de tal privilegi i que, segons el mateix Fur, disponia d’una norma per la qual qualsevol valencià que fora victima d’algun foraster tenía permis i gojava d’impunitat per a tornar-li el mateix mal que havia rebut.

Per lo vist Jaume I tenía molt clar qui erem i que volia dels valencians des del principi de la reconquista. Tant es aixina que en 1261, quan es traduiren els nostres Furs al valencià ho segui exigint en els mateixos punts. I en l’exposicio de motius en els Furs el propi rei justificà la necessitat de que foren en valencià, alegant que d’eixa manera pogueren tindre el mateix dret tant els pobres com els rics i que es condenaren als homens roïns en la major diligencia.

Pero el rei es trobà en una nova realitat. Tres anys en acabant de la traduccio dels Furs i vintissis des de l’aprovacio dels primers els juges seguien fent cas omis d’esta exigencia i es per eixe moiu que el 4 de juny de 1264, trobant-se el monarca en Calatayut, recordà en una disposicio especial que ya havia promulgat dita llei. Per tant lo que fea en esta ocasio era expressar que havia de complir-se en totes les apelacions, llevant les que es dirigien a sa persona. Exigint que en valencià havia d’escriure’s en el llibre de la Cort, ampliant-ho per a totes les accions judicials.

Per tant este nou privilegi, encara que siga poc conegut i difos i no s’haja publicat en l’Archiu Virtual Jaume I, fon tot un guany i el reconeiximent d’un dret per als valencians. Que ademes de permetre’ls dirigir-se als jurats en sa llengua materna veren com molta de la mala gent que vingue en son dia a la reconquista de Valéncia deixà de fer malifets i inclus abandonà per a sempre el nostre regne, tal i com escrigue en Alzira el mateix Jaume I dins del seu testament deu anys mes tart.

Hui, 757 anys mes tart, este 4 de juny passat ha quedat oblidat per a tots els valencians. I en ell una de les nostres maximes prerrogtives com a ciutadans, el sentir-mos orgullosos de que des de 1238, per llei, les administracions mos ha d’atendre en valencià. Encara que, per mes que es renovaren estes disposicions o es creara la Llei d’Us, seguixca estant mal vist en determinats ambits, especialment en el de la justicia, que nos expressem en el nostre idioma. I perqué no, se mos negue poder-ho fer en dignitat, usant la llengua que es nostra i rebent resposta en ella, en conte de fer-ho en l’impost normalisat, o en castellà.

Per que mantingam present aquell 4 de juny, i per a que el vixcam en un futur com una nova fita que marcà un dret, per 757 anys de dret valencià. Pero especialment per a que no tinga que tornar a recordar-vos que passà el 4 de juny al sendema.

Jose Escuder

Escritor i membre de la

directiva de Convencio Valencianista

Leer Más

En el 9 aniversari de la Convencio Valencianista

En abril de 2012 (21-04-2012) es celebrà la Convencio Valencianista, una cita que consegui reunir un nodrit grup de valencianistes procedents de molt diferents parts del territori valencià.

La participacio es volia individual i es convidava, en el moment de l’inscripcio, a esmenar un text (Document marc) que previament havia segut elaborat, no sense un ample debat, per un grup divers i multidisciplinar que era tambe el promotor de la Convencio.

El laborios treball de mes d’un any de preparacio donava els seus fruits i l’encontre fon tot un exit. La jornada es converti en un espai de contrast, de debat i de conclusions consenduades, les quals se publicaren baix el titul de Consens per al futur.

La pretensio d’aquell encontre fon conseguir una major cohesio, unio i coherencia entre el valencianisme de construccio, per a lo qual es necessitava dispondre d’un ideari per escrit que fora el punt de referencia de les actuacions d’este colectiu, massa dispers i anarquic.

Aquell treball, que proporcionava uns principis compartits i assentava unes bases minimes per a l’actuacio valencianista, vingue acompanyat per la sugerencia de crear una força politica que fera seues eixes orientacions. L’idea prengue força i en 2013 naixia, no sense un previ i dilatat treball, un partit politic: POBLE. La seua presentacio publica fon gojà d’un ample recolzament i despertà grans expectatives. Una nova esperança per conseguir una força politica valencianista capaç de donar batalla es feya possible.

Han passat huit anys des d’aquell event i no acaba de fer-se realitat lo que en tanta esperança fon rebut. La proliferacio de nous partits des d’aquell moment ha devingut en una situacio d’estancament que no podem sino esperar que els responsables troben finalment la forma de resoldre’l.

A la finalisacio de la Convencio tambe es decidi, especialment pel conjunt del grup promotor, constituir una entitat que difonguera l’ideari acordat, els fins de la qual foren, ademes de culturals, civics i socials, i per ad aixo es registrava, en maig de 2012, l’associacio Convencio Valencianista (hi hague un desig de mantindre el nom). No era una organisacio a l’us, li preocupava mes promoure o recolzar proyectes que  tindre una accio directa; aixina, junt ad atres entitats, ha generat, en uns casos, o ha donat soport, en uns atres, a inciatives com L’Observatori de la Llengua Valenciana, Raonem –proyecte audiovisual–, l’activitat Tots els dies 9 o el concurs Senyeres al balco. Tambe el naiximent del partit mencionat, POBLE, fon fruit del seu treball. L’edicio d’uns Dossiers anuals en motiu del 9 d’Octubre es, practicament, l’unica activitat que acomet en solitari, i sempre contant en la colaboracio dels autors mes diversos. L’ultima actuacio important ha consistit en promoure l’organisacio del Congrés Valencianisme 2018.

El valencianisme, marginat per les institucions publiques, infectades de pancatalanistes en competencia en el sempitern provincianisme, ha de seguir treballant per a que la societat valenciana recupere els seus valors i no perga la seua identitat. Quan estem a les portes de complir 10 anys d’aquella Convencio que congregà les diferents sensibilitats del propi valencianisme, es fa de nou urgent acostar-se i “Tots junts” elaborar una fulla de ruta pensada i calculada, i en actuacions programades que facen visible lo que l’educacio formal i els mijos majoritaris oculten o tergiversen.

Per a revertir la deriva que du esta societat, per desgacia cada volta mes despersonalisada i menys compromesa, fa falt molta voluntat i una millor estrategia. Urgix fer un analisis de la situacio real i de si lo que se fa en el valencianisme es lo adequat, o precisem de regeneracio i de noves formes de pensar i d’actuar.

¿Busquem eixes solucions en una nova Convencio Valencianista en 2022?

Juli Moreno i Moreno

Valencia, 5 d’abril de 2021

Leer Más

Fes-te en el Dossier del 40 aniversari de les Normes d’El Puig

Fa uns dies infomavem de l’imminent edicio del Dossier 40 aniversari de les Normes d’El Puig. ¡Ya el tenim en les mans!

Com indicavem, es tracta d’un especial en el que nou colaboradors, d’entre ells varis filolecs, escriuen a l’entorn de la normativa ortografica de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana –Normes d’El Puig: sobre la seua significacio, la seua adequacio per a escriure la llengua valenciana i sobre la produccio editorial. Tambe hi ha algunes participacions que han volgut deixar memoria de l’acte celebrat el 7 de març de 1981 en el Monasteri d’El Puig de Santa Maria, o una cronica de les distintes commemoracions fetes en uns atres aniversaris.

Els articuls venen firmats per Juli Moreno i Moreno, Pau Giner i Bayarri, Manuel Gimeno i Juan, Voro López, Jesualt Masia i Alamar, Miquel Àngel Lledó, Ricart Pla i Tomás, Antoni Fontelles i Fontestad i Òscar Rueda Pitarque.

Son 24 pagines a color, per lo que, molt al nostre pesar, en esta ocasio no farem una distribucio massiva, com solem, sino que el servirém a qui faça una comanda. Als interessats els demanarém un donatiu per a fer front a l’impressio i, en el seu cas, a les despeses d’enviament. En tot cas, es podra descarregar i llegir  el breu en pdf en la nostra web

Per a conseguir el Dossier en paper, document imprescindible en la biblioteca de tot bon valencianiste, posa’t en contacte en Convencio Valencianista a través del correu electronic:

publicacions@convenciovalencianista.org

Leer Más

Dossier 40 Aniversari Normes d’El Puig

El 7 de març de 1981 tenía lloc el acte d’adhesio a les Normes d’El Puig. Una data que el valencianisme hauria d’escriure sempre en lletres d’or en el calendari.

En Convencio Valencianista hem considerat que el 40 aniversari d’esta la fita mereixia una commemoracio a l’altura de la seua

Especial 40 aniversari Normes d’El Puig

importancia. Donat que les mides sanitaries impedixen actes presencials, hem optat per, eixint-nos de la rutina, confeccionar un numero especial del nostre Dossier, el qual traem anualment al carrer cada 9 d’Octubre des de 2012. La mampresa no ha pogut eixir millor, puix fins a nou personalitats de lo mes destacat del valencianisme han tingut la generositat de colaborar en la publicacio. El resultat son 24 pagines contenint una llau de senyes interessants, opinions diverses i reflexions cap al futur que fan d’esta edicio una fita en si mateixa per a la nostra associacio.

Els articuls venen firmats, ni mes ni manco, que per Juli Moreno i Moreno, Pau Giner i Bayarri, Manolo Gimeno i Juan, Voro López, Jesualt Masia i Alamar, Miquel Àngel Lledó, Ricart Pla i Tomás, Antoni Fontelles i Fontestad i Òscar Rueda Pitarque.

En breu eixirà d’imprenta, de lo qual informarém puntualment.

Leer Más

Dia de la Llengua i Cultura Valencianes 2021

Hui, 3 de març, el valencianisme celebra el Dia de la Llengua i Cultura Valencianes. Cada any diferents entitats es donen cita en la tomba d’Ausias March que, segons la tradicio historica, es troba en la Seu de Valencia, en la que hi ha una lloça sepulcral que la senyala.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que institui este dia commemoratiu, sol protagonisar els actes mes importants, entre ells una sessio academica a carrec de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes en la que s’exponen els treballs desenrollats durant l’ultim any, aixina com s’anuncien les futures actuacions.

Enguany la pandemia marca esta i unes atres activitats, com el recital de poemes que celebra el Grup d’Accio Valencianista junt a la tomba sepulcral del poeta, culminacio del seu concurs poetic anual “Parlant en Ausias March”.

Convencio Valencianista es fa reso d’este dia i convida a tots els valencians i valencianes a contribuir a la recuperacio i enaltiment de l’idioma valencià parlant-lo, llegint-lo, escrivint-lo i promocionant-lo.

Estatua Ausias March de Nassio Bayarri en Valéncia Ciutat

Lexant a part     l’estil dels trobadors

qui, per escalf,  trespassen veritat,

e sotraent          mon voler afectat

perque no·m torb,          dire·l que trob en vos.

Tot mon parlar  als qui no·us hauran vista

res no valra,       car fe no hy donaran,

e los veents        que dins vos no veruan,

en creur·a mi,    llur arma sera trista.

 

Poema XIII. Primera estrofa

Ausias March

Leer Más

Calendari interassociatiu de Convencio 2021

Un fabulos calendari naixcut de la colaboracio de 5 entitats valencianistes.

Un anuari en el que podreu reviure cada un dels acontenyiments historics ocorreguts en Valéncia, o protagonisats per valencianes i valencians ilustres de tots els temps. Que ademes conta en enllaços a pagines electroniques des d’a on poder profundisar mes en eixos fets i personages. I en la ferma voluntat de continuitat, perque cada any incorporarem noves dates i noves fotografies en l’intencio de compartir en tots la grandea valenciana, afegint la possibilitat de poder ser guardat com a coleccio per a futures consultes.

El preu sera de 5 euros als que es sumarà, en cas d’enviament, la tasa corresponent del servici d’entrega. Podent-se arreplegar personant-se en qualsevol de les associacions colaboradores o be encomanant-se per mig d’un correu electronic a calendari@convenciovalencianista.org

Leer Más

¡Senyeres al balco 2020!

Aprofitant la proximitat del 9 d’Octubre, Dia del Regne de Valencia, des de Convencio Valencianista llancem un any mes la campanya “Senyeres al balco”. En ella volem animar a tots els valencians i valencianes a que engalanen, en tan valencianissima data, els balcons de les seues cases en la Real Senyera.

La campanya va acompanyada de la quarta edicio del concurs fotografic que anualment convoquem a través de facebook.

¿CÓM PARTICIPAR?

Tots els interessats en participar en el concurs haureu d’enviar-nos, via mensage directe o privat a la direccio de facebook de Convencio Valencianista, la fotografia d’un balco, finestra o d’algun atre element de la frontera d’un domicili, engalanat en la Real Senyera.

La foto guanyadora sera la que mes “m’agrada” haja obtingut en el moment de tancar el concurs, el dia 8 d’octubre. Esta image s’incloura en el fullet divulgatiu de la campanya de l’any que ve, i el guanyador del concurs obtindrà un lot de llibres en llengua valenciana.

IMPORTANT

Les fotografies deuran ser ORIGINALS i propietat dels seus respectius autors. Convencio Valencianista es reserva el dret de cancelar la participacio d’aquelles fotografies que incomplixquen els drets de copyright.

Facebook de Convencio Valencianista: https://www.facebook.com/ConvencioValencianista

Leer Más